IMPLEMENTATIE NIEUWE AUTORITEIT & VERBINDEND GEZAG

 

Voor de implementatie van nieuwe autoriteit & verbindend gezag bestaat geen blauwdruk. Iedere professional, leidinggevende, team of organisatie zal een eigen weg moeten zien te vinden in het vorm geven aan nieuwe autoriteit en een verbindende gezagshouding.

 

Incidenten zijn belangrijke leermomenten

Door de aard van hun beroep beschikken professionals en leidinggevenden over sociale vaardigheden. Deze vermogens zijn nodig om met incidenten om te gaan.

Nieuw autoriteit of verbindende gezagsuitoefening betekent, dat aan die vermogens nieuwe kennis en kunde wordt toegevoegd, zodat met incidenten ook op een andere manier kan worden omgegaan.

Van belang is dat incidenten niet (met alle macht) worden vermeden of geheim gehouden. Zij moeten aangegrepen worden om die nieuwe vermogens te kunnen toepassen.

Incidenten zijn belangrijke leermomenten. Elk incident en alle antisociaal gedrag moet worden aangesproken. Vermijdingsgedrag staat leren in de weg.

Emoties zijn cruciaal. Als het incident of antisociaal gedrag de autoriteitsfiguur niet zoveel doet, dan is zijn motivatie om van deze incidenten te leren natuurlijk beperkt.

 

Ankerfuncties

Bij het vormgeven van de nieuwe autoriteitsfiguur kan gebruik worden gemaakt van ankerfuncties. Zij vormen de kernthema’s bij de ontwikkeling van nieuwe autoriteit en verbindend gezag.

Tijdens het leerproces zullen alle betrokkenen allerlei vragen moeten beantwoord. Voor zichzelf en samen met anderen.

De centrale ankerfuncties en bijbehorende vragen zijn bijvoorbeeld:

Autorisatie

Over bewegingsvrijheid, gemachtigd zijn, draagvlak, collectieve autoriteit.

Waakzame zorg

Over aanwezig/nabij zijn, aandacht, toezicht, respect.

Geweldloos verzet

Over weerstand, voorkomen van vernederende maatregelen, bespreekbaar maken, beschermt tegen risico’s.

Verbinding en samenwerken

Over voorkomen van buitensluiting, verbinding tussen betrokkenen, oplossingen voor herstel van schade en onderlinge verhoudingen, regie en collectieve verantwoordelijkheid, cultuur van onderlinge steun en samenwerken.

Steunnetwerk

Over versterking positie, steun verwerven, spreken namens ‘wij’.

Openheid en transparantie

Over voorkomen van vermijden en geheimhouding, transparantie houding en handelen.

Zelfonderzoek

Over van fouten leren en ontwikkelen zelfinzicht.    

 

Leiderschap

Natuurlijk staat of valt het implementatieproces met de houding en de rolopvatting van leidinggevenden ten aanzien van Nieuwe autoriteit & Verbindend gezag. Zij dienen zelf  het goede voorbeeld te geven.

Zij hoeven geen expert te zijn, maar voldoende basiskennis is onontbeerlijk.  

 

Belangrijk is dat het beleid van Nieuwe autoriteit & Verbindend gezag door alle geledingen in de organisatie, team of groep wordt gedragen.  Het is onvoldoende wanneer het nieuwe beleid slechts door een beperkt aantal enthousiaste mensen wordt ondersteund.

 

Implementatiestappen

Bij het ontwikkelen van nieuwe autoriteit & verbindend gezag is het leidend principe dat individuen vormen van ‘zelfbeheersing’ oefenen. Zowel degenen die gezag uitoefenen als degenen die dat gezag ondervinden.

Het implementatieproces is een leerproces. Verschillende stappen zijn te onderscheiden:

Stap 1 is het instellen van een multidisciplinair samengestelde werkgroep  van leiding, medezeggenschap, professionals en de groep waaraan de professionals hun diensten verlenen. Deze kerngroep stimuleert het leerproces, bevordert het delen van ervaringen met nieuwe autoriteit en verbindend gezag en met incidenten, het verspreiden van kennis en kunde, het peilen en evalueren van resultaten  en dergelijke. 

Stap 2 is het verzorgen van introductie workshops voor de professionals en leidinggevenden en op een aangepast niveau voor degenen waarvoor die professionals hun werk doen.  

Stap 3 is het beginnen met een iteratief proces van leren door doen.

. Bestuurs- en teambesprekingen steeds openen met een cirkelgesprek over een incident.

. Professionals en leidinggevenden initiëren kleine, informele steunnetwerken.

. Workshops over de ankerfuncties en over vragen van de professionals en leidinggevenden zelf; de deelnemers ontvangen praktische feedback.

. Professioneel zelfonderzoek voor professionals en leidinggevenden op individuele basis.  

Stap 4 is het evalueren van  de resultaten en het proces van de implementatie en het bijstellen van het beleid. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer: weerstand, vermijdingsgedrag en congruentie in houding op team- en organisatieniveau.

 

Per organisatie, groep of team kunnen de implementatiestappen worden aangepast, ook gedurende het iteratieve implementatieproces.

 

Deskundigheidsbevordering

Een geslaagde vormgeving van Nieuwe autoriteit & Verbindend gezag kan niet zonder gerichte deskundigheidsbevordering. Iedere organisatie, groep, team of professional is anders als het om de houding van nieuwe autoriteit & verbindend gezag gaat, inclusief de daarvoor benodigde deskundigheid.

 

De Vlas Consulting verzorgt begeleiding bij het iteratief vormgeven van nieuwe autoriteit & verbindend gezag.
Cursussen worden gegeven aan de leden van de kerngroep (die  de regie over het  implementatieproces heeft).

De Vlas Consulting geeft tevens workshops aan professionals en leidinggevenden ter ondersteuning van het implementatieproces, bijvoorbeeld over nieuwe autoriteit & verbindend gezag, geweldloos verzet, steunnetwerk, waakzame zorg, passief geweld in taal en dialogisch en verbindend communiceren.

Per organisatie, groep, team en professional kunnen aanvullende workshops worden verzorgd.

 

Meer informatie
Neem voor meer informatie of voor overleg over de mogelijkheden voor uzelf, uw organisatie, uw team of uw groep contact op met Koos de Vlas.