Versterking Arbopreventie en Arbocontract. Hoe effectief omgaan met de nieuwste veranderingen van de arbowet?

  • masterclass (workshop) ( 1/2 dag )
  • 13 - 16 uur
  • € 195 p.p. (incl. cursusmateriaal, koffie/thee/water, inschrijfkosten)
  • op aanvraag en in-company
  • Congrescentrum De Werelt, Lunteren

 

Inschrijven

 

Deze masterclass sluit aan bij de nieuwste veranderingen van de arbowet. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de arbocoördinator/arbopreventiemedewerker, de ondernemingsraad/medezeggenschapsraad en de arbodienstverleners. Hoe moeten deze veranderingen in de praktijk effectief vorm en inhoud worden gegeven en hoe kan de samenwerking tussen alle betrokkenen bij de uitvoering van het arbobeleid worden verbeterd?

Vaak vervullen arbocoördinatoren/arbopreventiemedewerkers in een organisatie een solistisch bestaan. Zelfstandig kunnen functioneren is een pré, maar dikwijls komt het er op neer dat zij hun eigen doelen en resultaten stellen, terwijl die door een leidinggevende aangegeven of begeleid zouden (moeten) worden. Veel arbofunctionarissen ontvangen geen coaching op doelen en resultaten.

De reden hiervoor is dikwijls, dat hun hoofd P&O, leidinggevende of directeur onvoldoende bekend is met de arbowetgeving, de inhoud van het arbowerk, de methodes en werkwijzen en het arbo-instrumentarium, raakvlakken tussen arbopreventie en Het Nieuwe Werken, samenhang tussen arbopreventie en bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid. Daardoor is het moeilijk om problemen van de arbofunctionaris goed te begrijpen en te doorzien, een goede gesprekspartner en meedenkende leidinggevende te zijn en zinvolle prestatiefeedback te geven.

 

Programma
De masterclass gaat dieper in op de positie, taken en bevoegdsheden van de arbocoördinator/arbopreventiemedewerker, de bevoegdheden van de ondernemingsraad/medezeggenschapsraad, de rechten van werknemers en de taken en plichten van arbodienstverleners zoals de bedrijfsarts. Besproken worden de zelfstandigheid, onafhankelijkheid en vertrouwensfunctie van de bedrijfsarts en van de arbocoördinator/arbopreventiemedewerker. Ook de samenhang tussen arbo en duurzame inzetbaarheid, leeftijdbewust personeelsbeleid, gezondheidsmanagement, vitaliteitsbeleid en ‘het nieuwe werken’ kunnen behandeld worden.

Het programma is interactief en praktisch en interactief van opzet. Praktijkgericht leren staat centraal. U heeft ruimschoots de gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en praktijksituaties in te brengen. Vragen kunt u van te voren inbrengen, zodat ze in het programma kunnen worden opgenomen. U krijgt hierop deskundige feedback.

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u (meer) inzicht in de positie, rol, taken en bevoegdheden van alle betrokkenen in de organisatie

– heeft u gereflecteerd op uw relatie (en wederzijdse verwachtingen) met de arbodienst of bedrijfsarts
– heeft u uw kennis en inzicht op het gebied van uw onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid vergroot
– heeft u meer inzicht in uw bijdrage aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, leeftijdbewust personeelsbeleid, gezondheidsmanagement, vitaliteitsbeleid en Het Nieuwe Werken
– kent u de betekenis van prestatiefeedback voor arboprofessionals
– heeft u tools om uw functie en bevoegdheden te verhelderen, te organiseren en zichtbaarder te maken in uw organisatie
– heeft u nieuwe inspiratie opgedaan en ervaringen en kennis gedeeld met collega’s
– heeft u feedback gekregen op uw (lastige) actuele casuïstiek.

 

Doelgroep
Leden van medezeggenschapsorganen, arbowerkgroepen, arbopreventiemedewerkers, arbocoördinatoren en anderen die met arbotaken zijn belast. De masterclass leent zich goed voor deelname samen met uw hoofd P&O, HR-manager, arbomanager, arbobeleidsadviseur, directeur en andere geïnteresseerden die leiding geven aan c.q. verantwoordelijk zijn voor het arbobeleid.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company