Vertrouwenspersoon, nieuwe arbowetregels en eigen (veranderende) positie

 • masterclass ( 1 dag )
 • 13.30 - 19.30 uur (Doorn); 10 - 16 uur (Bakkeveen)
 • € 450 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, lunch, koffie/thee/water, inschrijfgeld); € 350 voor tweede en volgende persoon van zelfde organisatie.
 • 23 januari 2025 (Doorn); 14 januari 2025 (Bakkeveen)
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn; conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

 

Inschrijven

 

 

De (gewijzigde) Arbowet verandert uw positie binnen uw organisatie. De functie van vertrouwenspersoon wordt verplicht. Ook samenleving en organisaties veranderen voortdurend. Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor uw functie, bevoegdheden en positie? Hoe laat u uw functie en positie mee veranderen? Hoe gaat u om met de grenzen van uw taken en bevoegdheden, met geheimhouding en verschoningsrecht, met het vorm en inhoud geven aan uw werk? Welke bevoegdheden heeft u hoe verhoudt u zich tot managers en de directie? Wat kunt u met herstelrecht doen? Hoe kunt u uw zichtbaarheid vergroten? Is uw rechtsbescherming en statuut goed geregeld? Een praktische en interactieve masterclass over het toepassen van de nieuwe wettelijke regeling voor vertrouwenspersonen in organisaties. En om te reflecteren op uw eigen positie en effectiviteit van uw werk. U kunt uw eigen casuïstiek inbrengen.

 

De (gewijzigde) Arbowet verandert uw positie binnen uw organisatie
De functie van vertrouwenspersoon wordt verplicht voor organisaties. Tijdens deze masterclass wordt u uitvoerig geïnformeerd over de regels die de Arbowet aan organisaties oplegt. Van belang is dat u goed op de hoogte bent van de eisen die aan organisaties worden gesteld en weet binnen welke kaders u uw functie uitoefent. Aan de orde komen de regels waaraan organisaties zich dienen te houden, de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersonen en de regeling ten aanzien van hun onafhankelijk en zelfstandig functioneren. Aandacht wordt besteed aan de positie van vertrouwenspersonen ten opzichte van managers en de directie en de relatie met arbodiensten, externe vertrouwenspersonen, ondernemings- en medezeggenschapsraden. Voorts komen onder meer de rechtsbescherming van de vertrouwenspersoon en de aanwezigheid van een statuut aan de orde..  

 

De eigen rol en positie verandert
Veel vertrouwensfunctionarissen merken dat ook de aard van de problemen verandert, omdat de samenleving verandert. Organisaties veranderen ook. De positie, rol en taken van de vertrouwensfunctie staan onder druk of worden onduidelijk. Die kunnen vaak niet meer blijven zoals vroeger. Vertrouwensfunctionarissen moeten steeds meer in staat zijn om met complexiteit om te gaan. 

Meestal werkt de vertrouwensfunctionaris op basis van een statuut. Vaak is het statuut al enige tijd geleden opgesteld, maar nooit geactualiseerd en aangepast aan de opvattingen en eisen van deze tijd. Het belang van een statuut en de inhoud ervan zullen worden besproken.

 

Veranderende kennis en vaardigheden
Welke kennis en vaardigheden worden in deze tijd gevergd? Communicatie- en gespreksvaardigheden, kennis over herstelrecht en herstelgericht werken, zichtbaarheid in de organisatie, omgaan met conflicten, klokkenluidersproblematiek, het verschil tussen sociale en psychologische veiligheid, professionele integriteit, psychosociale arbeidsbelasting. rechten van het individu, activiteiten op het gebied van preventie. Tijdens de masterclass kunnen hierover vragen en ervaringen worden ingebracht.

Tijdens deze trainingsdag worden de verschillende veranderingen waarmee de vertrouwensfunctie te maken heeft, uitgebreid toegelicht en besproken. U kunt bovendien uw eigen vragen en praktijksituaties inbrengen en uw ervaringen delen met collega’s. De trainingsdag is interessant voor deelnemers met enige ervaring, maar ook voor hen die nog moeten beginnen.

 

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn onder meer:

 • veranderingen in vertrouwensfunctie
 • doel en hoofdlijnen arbowetgeving
 • nieuwe wettelijke eisen voor vertrouwenspersonenwerk in organisaties
 • veranderingen in samenlevingsproblematiek
 • verschillen en overeenkomsten tussen vertrouwensfuncties
 • uw rol en taak bij preventie, conflicten, sociale en psychologische (on)veiligheid, (niet-)integer gedrag en werkprocessen
 • uw bevoegdheden en juridische aspecten
 • vertrouwensfunctie en (eigen) integriteit
 • vertrouwensfunctie en klokkenluiders
 • geheimhouding en verschoningsrecht
 • rechtsbescherming van de vertrouwenspersoon
 • uw positie in de organisatie en uw verhouding tot directie en leidinggevenden
 • uw eigen zichtbaarheid in de organisatie
 • statuut vertrouwensfunctie
 • nieuwe gespreksvormen
 • bespreken van eigen casuïstiek deelnemers

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij de situaties van de deelnemers. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. Deze kunt u vooraf en tijdens de trainingsdag inbrengen.
Aandacht wordt besteed aan de specifieke situatie bij het onderwijs, de (gezondheids)zorg en hulpverlening, de overheidsinstellingen de (semi)profit sectoren. Het wordt altijd gewaardeerd dat de deelnemers uit verschillende werkvelden komen.

 

U kunt deelname aan deze masterclass ook gebruiken om kennis te maken met de functie van vertrouwensfunctionaris en/of als opstart naar de vijfdaagse praktijkopleiding voor vertrouwensfunctionarissen.

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De training wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

NIET MEER REIZEN IN DE SPITS
De opleidingstijden zijn aangepast om reizen in de spits zoveel mogelijk te voorkomen.
Voor de locatie in Doorn zijn de opleidingstijden 13.30 – 19.30 uur.

 

Doelgroep
Iedereen die een vertrouwensfunctie vervult (t.b.v. medewerkers, studenten/leerlingen, cliënten, leden e.d.), (beleids)adviseurs sociale veiligheid/integriteit, leden van klachtencommissies, klachtenfunctionarissen, leidinggevenden,  p&o/hrm-adviseurs, maatschappelijk werkers en andere belangstellenden.
De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg, hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg contact op met Koos de Vlas.