Vertrouwenspersoon-Klachtenfunctionaris en Conflicten

  • masterclass ( 1 dag )
  • 13.30 - 19.30 uur (Doorn); 10 - 16 uur (Bakkeveen)
  • € 450 p.p. (incl. trainingsmateriaal, maaltijd, koffie/thee/water, inschrijfgeld); € 350 p.p. 2e e.v. deelnemer zelfde organisatie
  • 20 november 2024 (Doorn); 27 november 2024 (Bakkeveen)
  • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn; conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

 

Inschrijven

 

Deze masterclass gaat over de groeiende behoefte aan professionals die mensen kunnen verbinden. Vaak gaat het om het helpen bij ‘herstel van verbinding’ tussen mensen. Niet alleen vertrouwenspersonen, maar ook leidinggevenden, hrm/p&o-adviseurs, zorg- en hulpverleners, docenten, klachtenfunctionarissen en andere professionals worden met een groeiende diversiteit aan conflicten geconfronteerd: gedragsconflicten, arbeidsconflicten, bejegening, pesten, niet serieus genomen worden, wantrouwen en dergelijke. Wat moeten de vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, leidinggevende en anderen  met conflicten doen en vooral: hoe pak je de gesprekken aan? 

 

Eigen positie en professionaliteit van de Vertrouwenspersoon-Klachtenfunctionaris
Deze masterclass sluit, zoals gezegd, aan bij de toenemende confrontatie van vertrouwenspersonen-klachtenfunctionarissen met conflicten. Overal waar mensen samenwerken kunnen conflicten voorkomen. Samenwerken in een team, maar ook als docent met leerlingen, als hulp- en zorgverlener met cliënten. Ongewenst gedrag kan tot een conflict leiden en conflicten kunnen ongewenst gedrag tot gevolg hebben. Wat is uw rol en taak bij conflicten en hoe gaat u hiermee om? Hoe bewaakt u uw grenzen? Hoe bewaakt u uw zelfstandige positie en betrouwbaarheid? Er wordt wel gezegd dat vertrouwenspersonen-klachtenfunctionarissen niet voor conflicten zijn. Waarom is dat niet waar? Wat is verbindend en herstelgericht werken en hoe pakt u dit zorgvuldig aan? Tijdens de masterclass staan lastige vragen centraal: Wanneer heeft u wel en wanneer niet een (belangrijke) rol te vervullen? Hoe ver strekken uw rol en taken bij een conflict? Wat is een verbindende rol bij conflicten en welke aanpak hoort hierbij? Kan de vertrouwenspersoon-klachtenfunctionaris een verbindende rol vervullen en wat zijn dan de randvoorwaarden en aanpak? Welke bevoegdheden heeft de vertrouwenspersoon-klachtenfunctionaris? Wat mag men wel en niet verwachten? Hoe ga je als vertrouwenspersoon-klachtenfunctionaris verstandig om met je eigen zelfstandige positie, betrouwbaarheid en professionaliteit? Hoe ben je duidelijk over je zelfstandige rol en taak naar de medewerker, de leidinggevende, de directie, de cliënt, de afdeling p&o, ouders, verwanten, de bedrijfsarts en anderen?

Aan de orde komen ook: Wanneer spreken we van een conflict of van een arbeidsconflict? Wanneer is iets een (arbeids)conflict en  wanneer  ongewenst  gedrag? Waar ligt de grens tussen een conflict en niet-integer handelen?

 

Statuut Vertrouwenspersoon
De Vertrouwenspersoon doet zijn of haar werk meestal op basis van een statuut, waarin is omschreven wat men van een Vertrouwenspersoon mag verwachten en wat onder bijvoorbeeld ongewenst of niet-integer gedrag moet worden verstaan. Maar in de praktijk kunnen er (veel) onduidelijkheden en problemen over de functie en het functioneren van de Vertrouwenspersoon bestaan. Dit kan een goede reden zijn om samen met een directielid, leidinggevende en/of p&o/hrm-adviseur aan de studiedag deel te nemen.

 

Programma
Deze masterclass studiedag biedt de deelnemers de gelegenheid om van te voren vragen en casuïstiek in te brengen, zodat het programma zoveel mogelijk hierop kan aansluiten. Aandacht wordt besteed aan de specifieke situatie bij zowel de overheid, het onderwijs, de zorg en bij andere non-profit en profit organisaties.

De cursusdag bestaat uit een hele dag. Dat is beslist nodig om de essentiële aspecten van de rol en taak van de Vertrouwenspersoon bij conflicten en arbeidsconflicten voldoende te kunnen bespreken en de voors en tegens tegen elkaar af te kunnen wegen. U maakt kennis met een werkwijze voor het begeleiden van mensen met een conflict of een arbeidsconflict. U wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden en randvoorwaarden om een verbindende rol bij conflicten en arbeidsconflicten te vervullen.

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties.
Er wordt lastige casuïstiek behandeld. De casuïstiek die wordt behandeld, wordt door de cursisten zelf ingebracht. De resultaten van de masterclass zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de cursisten. Aan deze masterclass kunnen ook hrm/p&o-adviseurs, leidinggevenden en andere belangstellenden deelnemen.

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u (meer) inzicht in het wat, waarom en hoe van ‘verbinden’ van mensen
– heeft u (meer) inzicht in uw rol, taak en bevoegdheden bij conflicten en arbeidsconflicten
– heeft u (meer) inzicht in de rol en taak van de verbinder bij conflicten
– kent u de essentiële stappen bij het proces van verbinden en de randvoorwaarden
– heeft u meer inzicht gekregen in uw interventiemogelijkheden en –onmogelijkheden, uw valkuilen en hulpbronnen
– weet u duidelijk te maken wat het verschil is tussen een conflict / arbeidsconflict en ongewenst gedrag of niet-integer handelen
– weet u de cliënt, medewerker, directeur en andere betrokkenen  duidelijk te maken wat uw eigen zelfstandige positie bij conflicten is
– heeft u tools om uw rol en taken bij conflicten en arbeidsconflicten te vervullen
– heeft u nieuwe inspiratie opgedaan en kennis gedeeld met collega’s
– heeft u feedback gekregen op uw vragen over uw functie en functioneren
– heeft u feedback gekregen en op uw (lastige) casuïstiek.

 

Doelgroep
Iedereen die meer inzicht wil krijgen in het leidinggeven aan gesprekken over conflicten waarbij het verbinden van mensen uitgangspunt is. U kunt de werkwijze direct in de praktijk toepassen, zowel in uw professionele omgeving (ouders, leerlingen, studenten, cliënten, patiënten, burgers, leidinggevenden e.a.) als in uw dagelijks leven (bijvoorbeeld in de omgang met ‘moeilijke mensen’ of in de opvoeding).

De masterclass is niet alleen een must voor vertrouwenspersonen voor ongewenste omgangsvormen, mediators, klachten- en ombudsfunctionarissen, leden van klachtencommissies en vertrouwenspersonen/coördinatoren voor integriteit/klokkenluidersregelingen, maar is ook bedoeld voor andere professionals, leidinggevenden, teamcoördinatoren, zelfstandige ondernemers, vakspecialisten, (beleids)adviseurs, projectleiders, schoolleiders, griffiers, juristen, hrm/p&o-adviseurs, docenten, leerkrachten, arboprofessionals, counselors, zorgcoördinatoren, hulp- en zorgverleners, kwaliteitscoördinatoren en functionarissen in maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties en andere geïnteresseerden (wo/hbo werk-/denkniveau).

 

Deelname
Open inschrijving en in-company