Preventieve aanpak bij grensoverschrijdend gedrag in het werk van professionals

 • masterclass ( 1 middag )
 • 13.30- 16.30 uur
 • € 225 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water, inschrijfgeld)
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

 

Het bijzondere van deze masterclass is, dat de professional zelf centraal staat. Welke impact heeft grensoverschrijdend gedrag op de professional zelf? Hoe kunnen de negatieve gevolgen worden beperkt en voorkomen? Welk beleidsinstrumentarium werkt? hoe omgaan met stress, handelingsverlegenheid en vermijdingsgedrag? Wat wordt onder veilig en verbindend gezag verstaan? 

 

Grensoverschrijdend gedrag zet professional onder druk

Grensoverschrijdend gedrag van burgers, leerlingen, ouders, cliënten, huurders, collega’s e.a. zet u als professional onder grote druk. Het heeft negatieve impact op uw gezondheid, sociale veiligheid en professionele integriteit. Werkprocessen kunnen ernstig verstoord worden. Grensoverschrijdend gedrag komt voor in het onderwijs, bij de overheid, in de zorg en ziekenhuizen, hulpverlening, woningcorporaties en dergelijke.

 

Gevolgen en aanpak
Stress, vermijdingsgedrag en handelingsverlegenheid zijn belangrijke verschijnselen bij grensoverschrijdend gedrag. Deze raken ook collega’s, teams, leiding en de hele organisatie. Professionals hebben veel waardering en respect en steun van collega’s en leidinggevenden nodig. Een samenhangend pakket van preventieve beleidsmaatregelen t.a.v. professionals, cultuur, leiding en organisatie is noodzakelijk. Om een gezond werkklimaat te borgen en vermijdingsgedrag en handelingsverlegenheid te minimaliseren. Het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag jegens professionals is een collectieve taak en de verantwoordelijkheid van de hele organisatie. Belangrijke thema’s bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag zijn onder meer: steunnetwerk, veilig en verbindend gezag, waakzame zorg, geweldloos verzet, organisatienorm.

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • achtergrond van wangedragproblematiek
 • typen van grensoverschrijdend gedrag
 • wat ervaart de professional?
 • gevolgen voor gezondheid, sociale veiligheid en professionele integriteit van professional
 • machteloosheid en sociale stress
 • handelingsverlegenheid en vermijdingsgedrag
 • veranderende visie op aanpak van problematiek
 • hoe problematiek bespreekbaar maken?
 • wat is veilig en verbindend gezag?
 • beleidsmaatregelen t.a.v. professionals, cultuur, leiding en organisatie
 • de functie van organisatienorm en collectieve verantwoordelijkheid
 • implementatie van beleidsmaatregelen
 • rol en taak management en ondernemingsraad
 • toepassingsmogelijkheden op individueel en groepsniveau
 • valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties.
Wangedrag in het werk van de professional wordt toegelicht aan de hand van casuïstiek die door de deelnemers zelf kan worden ingebracht. De resultaten van de training zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

 

Verdiepingsmiddag

U kunt (facultatief) deelnemen aan een verdiepingsmiddag.

Onderwerpen en datum worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

 

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De masterclass training wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep

Iedereen die zich wil oriënteren op de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag voor de professional en behoefte heeft aan gericht beleidsinstrumentarium.

Directeuren, leidinggevenden, adviseurs, docenten, hulpverleners, vertrouwensfunctionarissen, leden van ondernemingsraden en andere belangstellenden (wo/hbo werk-/denkniveau).

De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

Het kan zinvol zijn om met meerdere personen uit een organisatie deel te nemen.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.