Psycho-sociale arbeidsbelasting in verandering. Hoe bevorderen van gezonde werkdruk en goede arbeidsrelaties?

  • masterclass ( 1 dag )
  • op aanvraag en in-company

 

Inschrijven

 

Psycho-sociale arbeidsbelasting staat niet op zichzelf, maar hangt in sterke mate samen met allerlei veranderingen in de samenleving en de arbeidssituatie. Psycho-sociale arbeidsbelasting is niet meer beperkt tot (seksuele) intimidatie, geweld, discriminatie, pesten en werkdruk. Net zo min is ‘het nieuwe werken’ slechts beperkt tot het invoeren van flexibele werkplekken en thuiswerken. Psycho-sociale arbeidsbelasting is in verandering. Hoe bewaken we gezonde werkdruk en gezonde arbeidsrelaties?

 

Psycho-sociale arbeidsbelasting in verandering

Het toenemende belang om aandacht aan psycho-sociale arbeidsbelasting te besteden hangt samen met het feit dat organisaties vaak kennisorganisaties zijn geworden. Daarbij komt dat de informatierevolutie en technologische innovaties de complexiteit van het besturen van organisaties exponentieel hebben doen groeien. Meer regels, procedures en wetten blijken lang niet altijd een goede oplossing voor organisaties te zijn. Organisaties worden kennisorganisaties, waar veel werk bestaat uit samenwerken tussen mensen die lang niet altijd op dezelfde locatie of op dezelfde tijd verkeren. Grote verandering is bijvoorbeeld dat mensen op grotere afstand van elkaar werkzaam zijn en in die situatie interactief moeten communiceren. Verder zijn/worden voorgaande vormen van communicatie (boeken, telefoon e.d.) vervangen door internet en medewerkers zijn tegelijkertijd consument en producent van informatie.

 

Sociale innovatie

Psycho-sociale arbeidsbelasting heeft vooral samenhang met allerlei innovaties waaronder ‘het nieuwe werken’.  Het antwoord op deze innovaties is sociale innovatie. Bij sociale innovatie gaat het om het samenspel tussen managementvaardigheden (dynamisch managen), innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken).

Belangrijke issues zijn: leiderschap, decentrale organisatiestructuur, flexibele manier van werken, bedrijfscultuur, vertrouwen, verantwoordelijkheid, klantgericht werken, resultaat-feedback, kwaliteitsmanagement, vakmanschap, lerende organisatie, waardenmanagement, motivatie, gelukkig zijn en dergelijke.

Hoe gaan we – in verband met psychosociale arbeidsbelasting – om met de veranderingen in organisaties, nieuwe werkstijlen, de besturing van de organisatie, wederzijds vertrouwen, zelfsturing, betrokkenheid, sociale media, ‘kennis is macht’, het kantoor, arbowetgeving, de rol van de afdeling HR en dergelijke?

Sociale innovatie is geen standaard werkwijze. Wat voor de ene organisatie van toepassing is, hoeft voor de ander niet te werken. De beheersing van psycho-sociale arbeidsbelasting vraagt bij de ene organisatie een andere werkwijze dan bij een  andere organisatie.

 

Programma

Tijdens de studiedag wordt dieper ingegaan op de relatie tussen de diverse veranderingen en innovaties in samenleving en arbeidsorganisaties en psycho-sociale arbeidsbelasting. Daarbij komt ook de samenhang tussen bijvoorbeeld ‘het nieuwe werken’ en psycho-sociale arbeidsbelasting aan de orde. Voorts wordt ingegaan op het thema ‘sociale innovatie’.  Wat is sociale innovatie en wat wordt bedoeld met dynamisch managen, flexibel organiseren en slimmer werken? Aan de orde komen ook aspecten zoals vertrouwen, leiderschap, waardenmanagement, motivatie, de rol van arboprofessionals. Hoe kan de beheersing en aanpak van psycho-sociale arbeidsbelasting het beste plaats vinden? Verder wordt aandacht besteed aan de niveaus van veranderen en implementeren. Bij planmatige veranderingen wordt vaak naar zichtbare elementen en regels en procedures gekeken. Maar welke zijn de onderliggende, vaak onbewuste basisveronderstellingen?

De masterclass is bedoeld om op een interactieve wijze het inzicht in de achtergronden, de randvoorwaarden en de samenhang tussen sociale innovatie en psycho-sociale arbeidsbelasting te vergroten. Het programma is vooral praktisch en interactief: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Er is veel gelegenheid om uw vragen en praktijksituaties aan de orde te stellen. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. De masterclass biedt de deelnemers de gelegenheid om van te voren vragen en casuïstiek in te brengen, zodat het programma zoveel mogelijk hierop kan aansluiten.

 

Aan het eind van de masterclass:

– heeft u uw kennis over de samenhang tussen psycho-sociale arbeidsbelasting en veranderingen en innovaties in de samenleving en arbeidsorganisaties vergroot

– heeft u uw inzicht in de achtergrond, het doel en de kenmerken van sociale innovatie aangescherpt

– heeft u meer zicht gekregen op de beheersing en aanpak van  psycho-sociale arbeidsbelasting

– heeft u gereflecteerd op uw rol en taken bij vormen van sociale innovatie

– heeft u ideeën en ervaringen met collega’s uitgewisseld

– heeft u nieuwe inspiratie opgedaan en feedback gekregen op uw casuïstiek

 

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor arboprofessionals, hrm/p&o-adviseurs, leidinggevenden en andere belangstellenden, die hun theoretische en praktische inzicht in de achtergrond, de randvoorwaarden en de aanpak van psycho-sociale arbeidsbelasting en sociale innovatie willen vergroten en van  ervaringen  van  collega’s willen leren.

 

Deelname

Open inschrijving en in-company