De Nieuwe Vertrouwenspersoon - Klachtenfunctionaris - opleiding (5 dagen)

 • opleiding ( 5 dagen, verspreid over ca 5 maanden )
 • 10.00 - 16.00 uur (Bakkeveen); 13.30 - 19.30 uur (Doorn)
 • € 1995 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, lunch, koffie/thee/water, inschrijfgeld); € 1895 p.p. voor 2e en volgende deelnemer van dezelfde organisatie
 • start 7 november 2024 (Doorn); start 14 november 2024 (Bakkeveen)
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn; conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

 

Inschrijven

 

 

Herstelgerichte opleiding De Nieuwe Vertrouwenspersoon –  Klachtenfunctionaris
Deze opleiding onderscheidt zich nadrukkelijk van een eenvoudige basisopleiding. De opleiding is bedoeld voor wie aan de vertrouwens- en klachtenfunctie veel meer betekenis wil geven dan een luisterend oor en een doorverwijzer naar deskundigen. Deze opleiding gaat er van uit, dat u met uw vertrouwens- en klachtenfunctie meer wilt kunnen doen en in staat bent om herstelgericht te werken. U kunt effectieve oplossingen met betrokkenen vinden. U bevordert sociaal-verbonden-voelen. U brengt herstelgerichte resultaten bij schade en verstoorde relaties tot stand. U maakt de vertrouwens- en klachtenfunctie oplossings- en resultaat gericht. Uw organisatie leert van u. Voor uw organisatie heeft u preventieve waarde.

 

Een breed opgeleide vertrouwens- en klachtenfunctionaris met visie
De vijfdaagse opleiding voor vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen sluit aan bij de toenemende vraag van organisaties naar één breed opgeleide vertrouwens- en klachtenfunctionaris. 

Een vertrouwens- en klachtenfunctionaris die bekend is met integriteit, sociale en psychologische (on)veiligheid, welzijn, psychosociale arbeidsbelasting, grensoverschrijdend gedrag, conflictoplossing, pesten, sociale stress, rechten van het individu e.d. en de aanpak hiervoor.

Medewerkers, studenten, leerlingen, cliënten, ouders en verwanten zijn dan altijd bij de deskundige vertrouwens- en klachtenfunctionaris. Maar ook teamleiders en directeuren zijn bij u aan het deskundige adres. U bent niet alleen curatief bezig. Uw organisatie leert van u. Voor uw organisatie heeft u preventieve waarde.

 

De (gewijzigde) Arbowet verandert uw positie binnen uw organisatie
Voor de Klachtenfunctionaris bestaat al een wettelijke regeling. Voor de functie van Vertrouwenspersoon zijn er nu ook regels die de Arbowet aan organisaties oplegt. Van belang is dat u goed op de hoogte bent van de wettelijke eisen die aan organisaties worden gesteld en dat u weet binnen welke kaders u uw functie uitoefent. Aan de orde komen de regels waaraan organisaties zich dienen te houden, de richtlijnen voor uw taken en bevoegdheden als vertrouwens- en klachtenfunctionaris en dergelijke. Aandacht wordt besteed aan de positie van de vertrouwens- en klachtenfunctionaris ten opzichte van managers en de directie. Voorts komen onder meer de rechtsbescherming van de vertrouwens- en klachtenfunctionaris en de aanwezigheid van een statuut aan de orde.

 

Voor beginnende en bijscholende vertrouwens- en klachtenfunctionarissen
Door voortdurende aanpassing van het programma aan vernieuwende inzichten is deze opleiding niet alleen voor beginnende vertrouwens- en klachtenfunctionarissen geschikt, maar ook bestemd als bijscholing voor degenen, die zich willen bijscholen en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren en uitbreiden.

 

Afgestemd op complexe problematiek

Medewerkers, studenten/leerlingen, cliënten/verwanten, leidinggevenden en anderen komen vaak met complexe problematiek.Conflict, grensoverschrijdend en/of niet-integer gedrag, en negatieve gezondheidseffecten kunnen in onderlinge samenhang spelen. De vertrouwens- en klachtenfunctionaris heeft uiteraard een luisterend oor, maar vooral voldoende  kennis en inzicht in de complexiteit van de problematiek. En hij/zij weet hoe schade en relaties tussen mensen kunnen worden hersteld.

De opleiding heeft een breed opgezet programma dat aansluit bij de nieuwste inzichten over het werk van vertrouwens- en klachtenfunctionarissen.

Het programma onderscheidt zich van andere (basis)cursussen, doordat deze opleiding breed van opzet en innovatief van inhoud is en er met kleine groepen wordt gewerkt.

Aandacht wordt besteed aan de veranderende problematiek, aan de veranderende positie van en de veranderende visie op het werk van vertrouwens- en klachtenfunctionarissen. U maakt kennis met nieuwe werkwijzen en gespreksvormen, zoals dialogisch communiceren, oplossingsgerichte gesprekken, herstelgericht werken, professionele integriteit en sociaal verbonden voelen. 

 

 

 

Programma
Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder meer:

 • achtergrond en ontwikkelingen vertrouwens- en klachtenfunctie
 • veranderingen in samenleving en organisaties
 • veranderende visie, rol en positie vertrouwens- en klachtenfunctie
 • taken en bevoegdheden vertrouwens- en klachtenfunctie
 • statuut vertrouwens- en klachtenfunctie
 • wet- en regelgeving en andere juridische aspecten
 • nieuwe regels Arbowet voor vertrouwenspersonenwerk in organisaties
 • wettelijke regels voor de klachtenfunctionaris in organisaties
 • vertrouwelijkheid en verschoningsrecht
 • onafhankelijkheid, zelfstandigheid en bereikbaarheid
 • uw rechtsbescherming als vertrouwenspersoon-klachtenfunctionaris
 • uw verhouding tot directie en leidinggevenden
 • uw verhouding tot arbopreventie en arbodienst
 • uw verhouding tot cliënten, studenten/leerlingen, medewerkers/professionals
 • uw eigen zichtbaarheid in de organisatie
 • welzijn en gezondheidsaspecten
 • sociale en psychologische onveiligheid en ongewenst gedrag
 • niet-integer gedrag en klokkenluidersproblematiek
 • samenwerkingsproblemen en conflicten
 • werkdruk en psychosociale aspecten
 • problemen werkprocessen en werksituaties in onderwijs, zorg en overheid
 • klachtenprocedures en klachtenbemiddeling
 • communiceren en gespreksmethoden
 • dialogische gespreksvoering en geweldloos communiceren
 • herstelgericht werken en sociaal verbonden voelen
 • bespreekbaar maken van schade
 • oefeningen nieuwe gespreksvormen
 • bespreken eigen casuïstiek deelnemers
 • valkuilen en succesfactoren

 

Indien gewenst wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld het opstarten van geïntegreerd vertrouwens- en klachtenwerk, voorlichtingsactiviteiten, advisering aan de directie en methoden om integriteit en sociale veiligheid/(on)gewenst gedrag bespreekbaar te maken in teams en organisaties.

 

Praktijkgericht leren en vraaggestuurd

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties en is vraaggestuurd. Vragen en (lastige) praktijksituaties van de deelnemers zijn medebepalend voor het verloop van de opleidingsdagen. De onderwerpen worden zo behandeld, dat het programma aansluit bij de leerdynamiek van de deelnemers. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. De resultaten van de opleiding zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.
 

 

Opleidingsdagen

De data van de 2e t/m 5e opleidingsdagen worden in onderling overleg met de deelnemers afgesproken.

De opleidingsdagen zijn verspreid over ca vijf maanden, zodat tussen de opleidingsdagen ervaring kan worden opgedaan. Opgedane vragen en praktijksituaties kunnen tijdens de volgende opleidingsdag worden ingebracht en behandeld.

 

Follow-up
Na afloop van de opleiding kunt u deelnemen aan studie- en intervisiedagen.

Tijdens deze studie- en intervisiedagen worden praktijksituaties en vragen van de deelnemers besproken en nieuwe thema’s behandeld. Op uw eigen casuïstiek ontvangt u deskundige feedback.

Na de opleiding kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om bij lastige praktijksituaties te overleggen met de docent.

 

Certificaat
De deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding een certificaat.

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De praktijkopleiding wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

NIET MEER REIZEN IN DE SPITS
De opleidingstijden zijn aangepast om reizen in de spits zoveel mogelijk te voorkomen.
Voor de locatie in Doorn zijn de opleidingstijden 13.30 – 19.30 uur.

 

Doelgroep

Iedereen die zich wil voorbereiden op de functie van vertrouwenspersoon-klachtenfunctionaris of die zich wil bijscholen en kennis en vaardigheden wil actualiseren en/of uitbreiden. De opleiding is afgestemd op deelnemers met hbo/wo werk-/denkniveau.

De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.
Ook vertrouwens- en klachtenfunctionarissen, leidinggevenden en hrm-functionarissen en anderen, die belast zijn met het starten en ontwikkelen van eigentijds geïntegreerd vertrouwens- en klachtenwerk, kunnen deelnemen.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.