Managen en Conflicten. Oplossingsgericht Verbinden van mensen

  • masterclass ( 1 dag en verdiepingsmiddag (facultatief) )
  • 10 - 16 uur
  • € 425 p.p. (incl. trainingsmateriaal, lunch, koffie/thee/water, inschrijfgeld); verdiepingsmiddag € 100 p.p.
  • op aanvraag en in-company
  • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

Hoe neemt u als manager de regie bij conflicten en samenwerkingsproblemen en vervult u een verbindende rol?

U kunt hierbij denken aan situaties als: verschillen van inzicht, miscommunicatie, sociale onveiligheid, niet-integer handelen, gedragsconflicten, arbeidsconflicten, kwetsende bejegening, pesten, niet serieus genomen worden, wantrouwen en dergelijke. Mensen dreigen tegenover elkaar te gaan staan, terwijl ze dat helemaal niet altijd willen. Vaak ontbreekt het aan regie bij een conflictueuze situatie of daarbij gepaard gaande sociale onveiligheid.

 

Leiding en regie nemen
Niet altijd lukt het aan gesprekspartners om bij meningsverschillen of conflicten (verdergaande) escalatie te voorkomen. Veel gesprekken in een conflictueuze situatie zijn onvruchtbaar wanneer tijdens het gesprek alleen maar standpunten worden uitgewisseld, het gesprek uit monologen bestaat, waardoor de kans op verharding van standpunten toeneemt en bij weerstand de echte vragen worden ontlopen. Het is vaak gewoonte in organisaties om ‘strijdende’ partijen het meningsverschil of conflict zelf op te laten lossen. Dat kunnen medewerkers zijn maar ook een medewerker en zijn of haar direct leidinggevende. Vaak wordt u als manager (afdelings- of sectorhoofd) pas bij een conflict betrokken, als er sprake is van een geëscaleerde situatie. Maar dan is er al zoveel onplezierig gedrag vertoond, dat een frisse kijk van betrokkenen op de situatie niet meer gemakkelijk mogelijk is. Er is dan al zoveel verwijdering tussen betrokkenen ontstaan, dat enig herstel van samenwerking niet eenvoudig tot stand gebracht kan worden. Bovendien kunnen betrokkenen zich ook sociaal onveilig gaan voelen als gevolg van het gedrag van de ander.

Veel met elkaar strijdende partijen blijken niet goed in staat om meningsverschillen of conflicten tot werkbare proporties terug te brengen. Van belang is daarom, dat al in een vroeg stadium van een meningsverschil of conflict u als manager en een derde persoon erbij betrokken wordt, die de regie van het gesprek kan nemen en samen met betrokkenen kan onderzoeken op welke wijze betrokkenen het meningsverschil of conflict tot werkbare proporties kunnen beslechten.

 

Verbinden van mensen

Regie nemen bij een meningsverschil of conflict betekent in feite het herstellen van de verbinding tussen de strijdende personen. Bij het verbinden van mensen bij een conflict of meningsverschil staan centraal onder meer: naar elkaar luisteren, het stellen van de goede vragen en het verplaatsen in de ander. Dus niet het (blijven) geven van standpunten of argumenten en het voortzetten van discussie.

Van belang is, dat de strijdende partijen hun meningen over de kwestie en wellicht hun vooroordelen over elkaar opschorten. Zodat er ruimte kan ontstaan voor luisteren en voor het zich verplaatsen in de schoenen van de ander. Alleen dan kan herstel van de verbinding tussen betrokkenen tot stand komen.

Regie nemen over het gesprek, betekent dat er een zodanig verbindende gesprek tussen betrokkenen ontstaat, dat dit de gespreksdeelnemers er toe dwingt om na te denken over wat zij echt belangrijk vinden in relatie tot de onderhavige kwestie. Stil te staan bij wat hen echt aan het hart gaat bij het conflict of meningsverschil.

 

Programma

De masterclass biedt u inzicht in de regie-nemende en verbindende aanpak bij meningsverschillen en conflicten. Toegelicht wordt, welke randvoorwaarden, werkwijze en stappen relevant zijn bij het nemen van regie en bij het herstel van verbinding tussen mensen. U leert hoe u fundamentele of kernvragen bij een conflictsituatie of verschil van mening zichtbaar en bespreekbaar kunt maken.U oefent in het stellen van de goede vragen aan betrokkenen, in het stimuleren om de gesprekspartners zich te doen verplaatsen in de ander, met de betrokkenen mee te denken over bruikbare handelingsalternatieven. U krijgt zicht op de werkwijze die u kunt toepassen zonder het vertrouwen in u bij elk van de betrokkenen te schaden. U maakt kennis met een werkwijze om handelingsalternatieven op een systematische wijze bespreekbaar te maken. U krijgt inzicht in het proces dat leidt tot het beantwoorden van de vraag: ‘wat is het goede om te doen?’.  

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. De casuïstiek die wordt behandeld, wordt door de cursisten zelf ingebracht. De resultaten van de masterclass zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de cursisten.

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u meer inzicht in de achtergrond en het belang van de regie nemende en verbindende rol bij conflictueuze situaties

– kent u de samenhang tussen conflicten en sociale onveiligheid
– kent u de randvoorwaarden voor het vervullen van de verbindende rol bij conflicten en samenwerkingsproblemen
– weet u welke stappen en spelregels bij het proces van regie nemen en verbinden essentieel zijn
– heeft u meer inzicht in uw eigen rol, taak en bevoegdheden bij het vervullen van de regie nemende en verbindende rol
– bent u op de hoogte van valkuilen en succesfactoren
– heeft u nieuwe inspiratie opgedaan en kennis gedeeld met collega’s
– heeft u feedback gekregen op uw (lastige) casuïstiek.

 

Vervolg studiedag
Na deze masterclass kunt u deelnemen aan een vervolg studiedag waar u het oplossingsgerichte verbindende communicatieproces verder kunt trainen.Deze tweede cursusdag is bedoeld voor verdieping en voor verdere training. Aandacht wordt besteed aan onder meer het leidinggeven aan de gesprekken bij conflicten. Dieper wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van de gespreksaanpak. En uiteraard worden de vragen en (lastige) praktijksituaties besproken die u na de eerste cursusdag bent tegengekomen.
De datum van de tweede cursusdag wordt in onderling overleg met de cursisten bepaald. De deelnamekosten bedragen € 425 p.p.

 

Aan het eind van de tweede dag van de masterclass:
– heeft u verder getraind in het uitvoeren van gesprekken over conflicten
– weet u de spelregels voor het leidinggeven aan verbindende gesprekken
– heeft u meer inzicht in de werkwijze bij de afzonderlijke stappen bij een dergelijk gesprek
– heeft u antwoord gekregen op uw vragen na de eerste cursusdag
– heeft u uw inzicht in de toepassingsmogelijkheden vergroot.

 

Doelgroep
Iedereen die te maken heeft met conflicten en (fundamentele) meningsverschillen en die meer inzicht wil krijgen in het leidinggeven aan gesprekken over conflicten waarbij het verbinden van mensen uitgangspunt is. U kunt de werkwijze direct in de praktijk toepassen, zowel in uw professionele omgeving (ouders, leerlingen, studenten, cliënten, patiënten, burgers, managers e.a.) als in uw dagelijks leven (bijvoorbeeld in de omgang met ‘moeilijke mensen’ of in de opvoeding).
Directeuren, professionals, managers, teamcoördinatoren, zelfstandige ondernemers, vakspecialisten, (beleids)adviseurs, projectleiders, schoolleiders, griffiers, juristen, hrm/p&o-adviseurs, docenten, leerkrachten, vertrouwenspersonen, klachten- en ombudsfunctionarissen, mediators, arboprofessionals, counselors, zorgcoördinatoren, hulp- en zorgverleners, kwaliteitscoördinatoren,  maar ook functionarissen in maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties en andere geïnteresseerden (wo/hbo werk-/denkniveau).

 

Deelname
Open inschrijving en in-company