Moderator Herstelgericht werken - opleiding (3 middagen)

 • opleiding ( 3 middagen (verspreid over ca 2 maanden) )
 • 13.30 - 16.30 uur
 • € 675 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water, inschrijfgeld); € 575 p.p. voor 2e en volgende deelnemer van dezelfde organisatie
 • start najaar 2024 (Doorn); start najaar 2024 (Bakkeveen)
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn; conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

 

Inschrijven

 

 

Een goed sociaal en samenwerkingsklimaat in een organisatie, afdeling of team blijft niet vanzelf. Soms treden problemen op. Een moderator is zinvol, die voor iedereen toegankelijk is en op een onafhankelijke en vertrouwelijke wijze gesprekken met betrokkenen kan leiden bij probleemsituaties. Wat is het belang van een moderator? Wat is zijn/haar rol en taak? Welke vaardigheden beheerst een moderator? Welke schade kan worden voorkomen of hersteld? 

 

Waarom moderator herstelgericht werken?

De moderator Herstelgericht werken levert als gespreksleider een belangrijke bijdrage aan een goed sociaal-, relationeel- en samenwerkingsklimaat in een organisatie, afdeling of team. Maar ook bij de dienstverleningsprocessen in de zorg, de hulpverlening, het onderwijs, de overheid, (semi) profit organisaties.
Dat sociale-, relationele- en samenwerkingsklimaat kan onder druk komen te staan door ongewenst of niet-integer gedrag, onveiligheidsgevoelens, conflicten, uitsluiting, wig in relaties, samenwerkingsproblemen die niet opgelost worden en dergelijke.

Wat vaak gebeurt bij problemen, is dat de focus wordt gericht op: welke regels zijn overtreden, wie heeft (hebben) de problemen veroorzaakt, welke maatregel of straf moet volgen. De veroorzaker krijgt sancties, de betrokkenen worden zo nodig uit elkaar gehaald, de verstoorde relaties tussen de betrokkenen blijven bestaan. De benadeelde kan blijven zitten met zorgen of angst. Hij of zij kan enorm opzien tegen de terugkeer naar het werk.
De rol van de moderator is om door middel van gesprekken het ongewenste gedrag, het conflict of samenwerkingsprobleem en de gevolgen daarvan bespreekbaar te maken. De moderator draagt er zorg voor dat alle betrokkenen een bijdrage leveren aan het herstel van de verstoorde situatie en van eventuele andere schade die is geleden of veroorzaakt.

 

Gelijkwaardigheid

Belangrijk uitgangspunt bij de gesprekken waaraan de moderator leiding geeft, is dat de deelnemers gelijkwaardig zijn. Binnen de organisatie of team hebben zij verschillende rollen. Maar ten opzichte van elkaar zijn zij gelijkwaardig.

 

Taak moderator
De moderator kan door iedereen binnen een organisatie ingeschakeld worden wanneer zich problemen voordoen. De moderator fungeert als gespreksleider bij de gesprekken met betrokkenen en draagt zorg voor de voortgang van het herstelproces. De moderator draagt bij aan vergroting van het inzicht in de ontstane situatie, in wat betrokkenen beweegt en in de eventueel veroorzaakte schade (fysiek/materieel, emotioneel, relationeel, sociaal).

Herstelgericht werken is niet alleen curatief. Belangrijk is om de werkwijze in de vorm van preventieve activiteiten toe te passen, zodat ongewenst gedrag zoveel mogelijk en tijdig wordt voorkomen. De moderator kan groepsgesprekken leiden en een bijdrage leveren aan het bevorderen van een psychologisch/sociaal veilig en integer klimaat in de organisatie en in teams.

 

 

Programma
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • achtergrond functie van moderator
 • randvoorwaarden van moderation
 • rol en positie moderator
 • taken en bevoegdheden moderator
 • vertrouwelijkheid en geheimhouding
 • onafhankelijkheid en bereikbaarheid
 • toepassen van preventie piramide
 • eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen
 • verschillen met regels-georiënteerd werken
 • methodische aanpak van preventieve gesprekken
 • methodische aanpak van curatieve gesprekken
 • bespreekbaar maken van schade
 • ‘passief’ geweld en geweldloos communiceren
 • gevoelens en behoeften
 • oefeningen preventieve gesprekken
 • oefeningen curatieve gesprekken
 • beleid en implementatie op team- en organisatie-niveau
 • valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties.
Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van eigen casuïstiek van de deelnemers. De resultaten van de opleiding zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

 

Herstelgericht werken – introductie-/basistraining

De deelnemers van de opleiding Moderator volgen eerst de introductie-/basistraining Herstelgericht werken (1 dag). Deze introductie-/basistraining biedt de noodzakelijke basis om aan de opleiding voor Moderator te kunnen deelnemen.

 

 

Opleiding in twee delen
Voor deelname aan de praktijkopleiding moderator herstelgericht werken is het noodzakelijk om eerst aan de introductie-/basistraining deel te nemen. Het programma bestaat dus uit:

 • introductie-/basistraining (1 dag)
 • opleiding moderator (3 middagen)

De data van de 2e en 3e opleidingsmiddag voor moderator worden in onderling overleg met de cursisten afgesproken.

De opleidingsmiddagen zijn verspreid over ca twee maanden, zodat tussen de opleidingsmiddagen ervaring kan worden opgedaan. Opgedane vragen en praktijksituaties kunnen tijdens de volgende opleidingsmiddag worden ingebracht en behandeld.

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De praktijkopleiding wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep

Iedereen die zich wil voorbereiden op de taken van moderator herstelgericht werken.

Directeuren, leidinggevenden, teamcoördinatoren, adviseurs, docenten, hulpverleners, vertrouwens- en klachtenfunctionarissen en andere belangstellenden (wo/hbo werk-/denkniveau).

De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.

De opleiding wordt gestart bij minimaal 4 deelnemers. De data van de opleidingsdagen worden in onderling overlegd vastgesteld.