Managen en lastige onderwerpen en gedrag bespreekbaar maken

  • masterclass ( 1/2 of 1 dag )
  • op aanvraag en in-company

 

Inschrijven

 

Hoe maakt u lastige onderwerpen of gedrag bespreekbaar?  U kunt denken aan fouten aan anderen toedichten, intimiderend gedrag, onheuse bejegening, conflicten, niet integer gedrag, ongewenst gedrag, onjuist declareren, stress, afspraken niet nakomen. Als manager, professional, teamcoördinator of hrm/p&o-adviseur loopt u tegen een onderwerp of gedrag aan, dat u lastig vindt om bij een individueel persoon of in een groep of team aan de orde te stellen. U wilt dat onderwerp graag in een ‘open setting’ bespreken, maar wel met de bedoeling dat het gesprek tot afspraken en verandering leidt. Veel gesprekken zijn onvruchtbaar wanneer tijdens het gesprek alleen maar standpunten worden uitgewisseld of het gesprek uit monologen bestaat. De kans bestaat dan op verharding van standpunten, weerstand en het ontlopen van de echte vragen.

 

Lastige onderwerpen en lastig gedrag
Lastige onderwerpen en gedrag kunnen van alles zijn. Bijvoorbeeld onderwerpen waarbij meningsverschillen en/of emoties een belangrijke rol spelen, onderwerpen op het gebied van (niet) integer gedrag en sociale (on)veiligheid, (aspecten van) een inhoudelijk en complex thema in uw vakgebied, heikele kwesties op het gebied van bijvoorbeeld zorgverlening en declareren, thema’s op het gebied van onderwijs, burgerparticipatie of overheid.

 

Samen onderzoeken
Het gaat om situaties en gedrag waarbij vaak het risico bestaat dat gesprekken er over onvruchtbaar zijn omdat alleen maar standpunten worden uitgewisseld of het gesprek uit monologen bestaat. De kans bestaat dan op verharding van standpunten, weerstand en het ontlopen van de echte vragen. De werkwijze houdt in, dat niet de argumenten van het debat, maar het samen onderzoeken van en het samen maken van afwegingen bij het lastig onderwerp of het lastige situatie centraal staat.

 

Programma

Deze masterclass biedt u inzicht in de werkwijze en geeft u handvatten voor het effectief bespreekbaar te maken van lastige onderwerpen, gedrag en situaties, waardoor u niet alleen betere resultaten bereikt maar ook veel narigheid voor betrokkenen en de weg naar (soms langdurende) procedures kunt voorkomen. U traint in het leidinggeven aan het gesprek. U wordt wegwijs gemaakt in onder meer de werkwijze, de stappen tijdens het gesprek, de randvoorwaarden en de valkuilen. Aandacht wordt besteed aan het naar elkaar luisteren, het stellen van de goede vragen, het verplaatsen in de ander, het met de gespreksdeelnemer(s) nadenken over wat hij of zij echt belangrijk vindt (vinden), het gezamenlijk genereren van bruikbare handelingsalternatieven en het maken van oplossingsgerichte afspraken.    

De werkwijze en de stappen worden toegelicht aan de hand van vragen en casuïstiek van de deelnemers zelf. De kennis en ervaring die u opdoet tijdens de masterclass zijn toepasbaar overal waar een lastig onderwerp, gedrag of situatie bespreekbaar gemaakt moet worden.   

De masterclass is praktisch en interactief van opzet. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback. De casuïstiek die wordt behandeld, wordt door de cursisten zelf ingebracht. De resultaten van de masterclass zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de cursisten.

 

Aan het eind van de masterclass:

– heeft u inzicht in de achtergrond en het belang van het op een gestructureerde wijze bespreekbaar maken van lastige onderwerpen, gedrag of situaties
– heeft u kennis van de werkwijze, de spelregels en de stappen hierbij
– weet u hoe u met de randvoorwaarden en valkuilen rekening moet houden
– heeft u inzicht in relevante leer- en veranderingsprocessen
– kent u de toepassingsmogelijkheden van de gespreksmethode/werkwijze
– heeft u inspiratie opgedaan en ervaringen gedeeld met collega’s
– heeft u feedback gekregen op uw (lastige) casuïstiek.

 

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met lastige onderwerpen, gedrag en situaties en deze op een effectieve wijze bespreekbaar wil maken in groepen of teams of met individuele personen. Deelnemers zijn managers, vakspecialisten, (beleids)adviseurs, projectleiders, schoolleiders, teamleiders, bedrijfsleiders, hrm/p&o-managers en -adviseurs, docenten, schoolleiders, maatschappelijk werkers, zorg- en hulpverleners, vertrouwenspersonen, counselors, zorgcoördinatoren, klachten- en ombudsfunctionarissen, arboprofessionals.

 

Deelname

Open inschrijving en in-company