Integriteit en Oerdriften op de Werkvloer. Integriteitsmanagement effectiever maken

  • masterclass ( 1 dag )
  • op aanvraag

 

Inschrijven

 

In werksituaties moeten mensen zich integer, betrouwbaar, zakelijk, beheerst, onbevooroordeeld en rationeel gedragen. Emoties en instincten dient men onder controle te houden. Maar in werkelijkheid voldoet de werksituatie niet aan dit ideaal. De werkvloer is het toneel van oerdriften van de mannen en vrouwen die er samenwerken.

Oerdriften van mensen zitten ingebakken in de menselijke natuur en sijpelen steeds weer de werkvloer op. Zij uiten zich in bijvoorbeeld belangenverstrengeling, riskante nevenfuncties, ellebogenwerk, narcistisch gedrag, afgunst, conflicten, vriendjespolitiek, intimidatie, onderlinge concurrentie, uitsluiten op het werk, seksueel gescharrel, pesten, roddelen en dergelijke. Onbewust spelen ‘oerdriften’, gevoelens, manieren van zien en denkpatronen door in de keuzes die mensen (leidinggevende, professional, adviseur e.a.) maken.

 

Oerdriften begrijpen

Veel mensen reageren op zulk gedrag met een moreel oordeel: niet-integer, onbeschaafd, kinderachtig. Anderen vinden dat er gedragscodes moeten komen om het niet-integere gedrag tegen te gaan. Maar verloochent het ontkennen en veroordelen van ‘oer-gedrag’ niet de menselijke aard? Hangen oerdriften op de werkvloer niet samen met de evolutie van de menselijke geest?

 

Irrationele en door emoties gestuurde gedragingen
In zijn boek ‘Oerdriften op de werkvloer’ stelt professor Bram Buunk dat de mens het product is van een lange evolutionaire geschiedenis, met als gevolg daarvan tal van ogenschijnlijk irrationele en door emoties gestuurde gedragingen. De grens tussen integer en niet-integer gedrag is niet altijd scherp te trekken. Integriteitskwesties betreffen vaak complexe situaties, waardoor lastige afwegingen moeten worden gemaakt. Aan de handelingsopties kunnen zowel bezwaren als voordelen verbonden zijn. Hoe weeg je die tegen elkaar af? Wat is een goede keuze?

Onbewust spelen ‘oerdriften’, gevoelens, manieren van zien en denkpatronen door in de keuzes die de professional, manager of hulpverlener maakt.

Oerdriften op de werkvloer kan men alleen goed begrijpen met inachtneming van de evolutie van de menselijke soort. In die evolutie heeft de mens zich ontwikkeld tot een sociaal wezen, die zich niet alleen wil onderscheiden van anderen maar ook verbonden wil zijn met anderen en door hen wil worden gewaardeerd.   

 

Programma
De masterclass studiedag gaat dieper in op de oerdriften zoals die zich tussen mensen in de werksituatie manifesteren. Hoe kunnen we het ogenschijnlijk irrationele en emotie-gestuurde menselijk gedrag begrijpen? Wat is de evolutionaire verklaring voor het menselijk gedrag? Welke zijn de ultieme motieven voor het menselijk handelen, denken en voelen? Zijn zulke motieven bewust of onbewust?

Wat betekent deze evolutionaire visie op het menselijk gedrag voor het integriteitsbeleid?  Wat betekent dit heel concreet voor het bevorderen van integriteitsbesef in de organisatie? Welke gevolgen heeft deze visie voor de aanpak van gesprekken met mensen die niet-integer gedrag ervaren? Werken klokkenluidersregelingen eigenlijk wel? Is het huidige integriteitsmanagement wel effectief?

Vaak houdt de vertrouwenspersoon klokkenluiders/integriteit zich op bij de achterdeur, dat wil zeggen als mensen naar buiten komen wanneer zij niet meer weten hoe ze met opspelende oerdriften moeten omgaan.

Maar de vraag dient gesteld te worden of dat wel effectief is. Moet de vertrouwenspersoon klokkenluiders/integriteit niet  veel meer zich bij de voordeur posteren, zodat mensen tijdig worden geïnformeerd over wat ‘oer-gedrag’ is en hoe iedereen in de werksituatie daar bewust en onbewust in betrokken is?

Het programma van de masterclass is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. U heeft ruimschoots de gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en praktijksituaties in te brengen. U krijgt hierop deskundige feedback.

Het verdient aanbeveling om het boek ‘Oerdriften op de werkvloer’ van te voren (deels) gelezen te hebben, maar een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan de studiedag is dit niet.

Deze masterclass is praktisch en interactief van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Zij biedt u verdieping bij de ontwikkeling en de uitvoering van het integriteitsbeleid in uw (overheids)organisatie, instelling of bedrijf. U kunt uw eigen praktijksituaties, ervaringen en vragen aan de orde stellen. De studiedag geeft u de mogelijkheid te reflecteren op uw aanpak en effectiviteit en uw activiteiten weer een (nieuwe) impuls te geven. Op uw vragen en praktijksituaties krijgt u deskundige feedback.

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u uw kennis over de achtergronden en de werking van oerdriften op de werkvloer vergroot

– heeft u meer inzicht in de samenhang tussen oerdriften en integriteit

– weet u welke samenhang bestaat tussen integriteit en sociale onveiligheid
– kent u de randvoorwaarden en neveneffecten van klokkenluiden

– heeft u gereflecteerd op het integriteitsbeleid van uw organisatie en de effectiviteit ervan

– heeft u ideeën opgedaan voor integriteitsmanagement en integriteitsbeleid

– kent u de randvoorwaarden voor de vertrouwensfunctie integriteit
– heeft u gereflecteerd op uw eigen positie, rol, taken, bevoegdheden en interventiemogelijkheden
– heeft u kennis van de randvoorwaarden en spelregels voor het bespreken en bespreekbaar maken van integriteit (en sociale veiligheid)
– bent u op de hoogte van de randvoorwaarden bij gesprekken en workshops over integriteitsvragen

– heeft u nieuwe inspiratie opgedaan en kennis gedeeld met collega’s
– heeft u deskundige feedback gekregen op uw (lastige) actuele casuïstiek en over uw aanpak.

 

Doelgroep
Coördinatoren Integriteit, adviseurs integriteitsbeleid, meldpuntfunctionarissen integriteit,  vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen, staffunctionarissen klachtenbehandeling, leidinggevenden, hrm/p&o-adviseurs, teamcoördinatoren, klachten- en ombudsfunctionarissen, zorgcoördinatoren, arbo-adviseurs, docenten, ondernemingsraden en andere belangstellenden.
De masterclass staat ook open voor functionarissen die belast zijn met het starten en ontwikkelen van integriteitsbeleid en belangstelling hebben voor ervaringen en praktijksituaties van collega’s die al enige tijd op het gebied van integriteit werkzaam zijn.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company