Adviseren over Sociale Veiligheid en Integriteit van Professionals in organisaties

  • masterclass ( 1 dag )
  • op aanvraag en in-company

 

Inschrijven

 

In het onderwijs en bij de dienstverlening hebben docenten en dienstverleners te maken met verschillende vormen van wangedrag jegens henzelf. Dit kan voorkomen in hun contacten met ouders, leerlingen, studenten, cliënten, huurders, burgers, patiënten, medewerkers, leidinggevenden. Dit wangedrag is niet alleen erg onaangenaam, het gaat ook ten koste van de sociale veiligheid van docenten en dienstverlenende medewerkers. Bovendien zet wangedrag het onderwijs- en dienstverleningsproces onder druk en belemmert het,dat docenten en dienstverlenende medewerkers hun werk goed en integer kunnen doen. Docenten en dienstverlenende medewerkers kunnen vermijdingsgedrag en handelingsverlegenheid vertonen. Hierdoor komt de integriteit van deze docenten en medewerkers, en daarmee van hun organisaties, onder druk te staan. Ook de leidinggevenden van deze docenten en medewerkers weten niet altijd goed hoe zij op een effectieve wijze met wangedrag moeten omgaan.

 

Wat is laakbaar of wangedrag?
Laakbaar of wangedrag is een verzamelbegrip voor ordeverstoringen, onjuiste gegevens verstrekken, fouten aan anderen toedichten, druk of dwang uitoefenen, intimiderend gedrag, onheuse bejegening, met geweld dreigen, conflictueus gedrag, niet integer of onbetrouwbaar gedrag, ongewenst gedrag, seksuele toespelingen, afspraken niet nakomen, lawaai maken, onwaarheden via sociale media verspreiden, onlustgevoelens bij anderen veroorzaken en dergelijke.

 

Negatieve invloed op integer onderwijs en dienstverleningsproces en op sociale veiligheid
Het kenmerkende van deze gedragingen is, dat zij de normale voortgang van de werkzaamheden van docenten en dienstverlenende medewerkers belemmeren. Door het onderwijs of het dienstverleningsproces onder druk te zetten, wordt de integriteit van de docent of medewerker onder druk gezet. Er wordt dwang uitgeoefend op de besluitvorming, de professionaliteit en de integriteit van de organisatie. Normvervaging, sociale onveiligheid, vermijdingsgedrag en handelingsverlegenheid kunnen het gevolg zijn bij docenten, dienstverlenende medewerkers en hun leidinggevenden.

 

Professionele aanpak
Van belang is, dat de school- en de dienstverlenende organisatie voldoende greep heeft op het wangedrag. Dat gebeurt door docenten en dienstverlenende medewerkers en hun leidinggevenden te trainen en te empoweren. Dat is niet voldoende. Een effectieve aanpak van wangedrag kan worden belemmerd door bijvoorbeeld de organisatiecultuur, het ontkennen van angst, de onzekerheid over de bevoegdheden en het gebrek aan voldoende steun van de directie. Dit kan veroorzaakt worden door onder meer de opvatting dat de docent of de dienstverlener veroordeeld is tot de leerling of klant (‘de klant moet altijd geholpen worden’), door de cultuur van het ontkennen van angst door de dienstverlener (‘je mag geen angst laten zien’) en door de onzekerheid over de speelruimte van docenten en medewerkers om bijvoorbeeld leerlingen/studenten, ouders, klanten, huurders, cliënten, medewerkers en leidinggevenden tot de orde te roepen. Ook deze zaken verdienen veel aandacht. Het tegengaan van wangedrag van burgers, huurders, klanten, patiënten, cliënten, leerlingen, studenten, medewerkers en leidinggevenden is niet een individueel probleem, maar een collectieve taak en behoeft een professionale aanpak.

 

Programma
Deze masterclass biedt u inzicht in de problematiek en de professionele aanpak van wangedrag waarmee docenten en dienstverleners worden geconfronteerd. Op de verschillende aspecten en onderlinge samenhang van wangedrag, integriteit en sociale veiligheid wordt ingegaan. In het bijzonder wordt ingegaan op de noodzakelijke ontwikkeling van collectieve verantwoordelijkheid en gemeenschappelijke organisatienormen. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van casuïstiek van de deelnemers.
De studiedag is praktisch van aard. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback. De casuïstiek die wordt behandeld, wordt door de cursisten zelf ingebracht. De resultaten van de masterclass zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de cursisten.

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u uw inzicht in de professionele aanpak van wangedrag bij onderwijs en dienstverlening vergroot
– weet u meer over de oorzaken en effecten van sociale onveiligheid
– heeft u meer inzicht in de invloed van wangedrag op de integriteit van docenten en dienstverleners
– heeft u kennis over de oorzaak en het voorkomen van vermijdingsgedrag en handelingsverlegenheid
– heeft u tools om sociale onveiligheid en handelingsverlegenheid bespreekbaar te maken
– heeft u kennis van instrumenten om het onderwijs en de dienstverlening integer en sociaal veilig te maken
– weet u hoe u docenten en dienstverleners kunt ondersteunen door toepassing van ‘organisatienorm’ en ‘collectieve verantwoordelijkheid’
–  kunt u de leiding van uw organisatie adviseren over sociale veiligheid en integriteit
– heeft u nieuwe inspiratie opgedaan en ervaringen met collega’s gedeeld
– heeft u deskundige feedback gekregen op uw eigen vragen en casuïstiek

 

Doelgroep
Iedereen die betrokken is bij het onderwijs en bij de dienstverlening aan burgers, huurders, klanten, patiënten, cliënten en personeelsleden en anderen die betrokken zijn bij hun problemen. Leidinggevenden, vertrouwenspersonen, staf- en beleidsmedewerkers, hrm/p&o-adviseurs, docenten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, artsen, zorg- en hulpverleners en andere belangstellenden. Deelnemers zijn op hbo/wo-niveau werkzaam bij onder meer onderwijsinstellingen en scholen, woningcorporaties, sociale diensten, overheidsloketten, hulpverlenings- en zorginstellingen, veiligheidsregio’s, GGD, brandweer, ambulancediensten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company