Gevolgen coronacrisis voor vertrouwens-/klachtenfunctionarissen, arbopreventiecoördinatoren en leidinggevenden

 • masterclass ( 1 dag )
 • 10 - 16 uur
 • € 425 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, lunch, koffie/thee/water, inschrijfgeld)
 • datum op aanvraag
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

 

Deze masterclass  is een interactieve trainingsdag, waarin de rol van de vertrouwens-/klachtenfunctionaris, arbopreventiecoördinator en leidinggevende in de nieuwe normaal organisaties centraal staat. Allerlei maatregelen zijn getroffen in verband met de covid-19. Voor medewerkers hebben die soms ingrijpende gevolgen. Hoe gaat u om met de gerezen problemen en vragen? Welke bevoegdheden heeft u? Hoe verhoudt u zich tot de directie en collega’s? Hoe kunt u uw betrokkenheid en zichtbaarheid vergroten?

 

De eigen rol en positie verandert
Veel vertrouwens-/klachtenfunctionarissen, arbopreventiecoördinatoren en leidinggevenden merken sowieso dat de aard van de problemen en vragen binnen organisaties verandert, omdat de samenleving verandert. De coronavirus-crisis heeft daar nog een ‘schepje’ bovenop gedaan. De positie, rol en taken van de vertrouwens-/klachtenfunctie, arbopreventiecoördinator en leidinggevende zijn bij een pandemie niet altijd duidelijk. Zij moeten steeds meer in staat zijn om met complexiteit om te gaan. 

Meestal werkt u op basis van een taak- of functiebeschrijving. Vaak is deze al enige tijd geleden opgesteld, maar niet afgestemd op een pandemie zoals de coronacrisis en niet aangepast aan de eisen van deze tijd.

 

Nieuwe accenten op problemen

De coronavirus-crisis en de maatregelen die in organisaties worden getroffen hebben invloed op de bewegingsvrijheid van medewerkers. De arbeidsomstandigheden zijn veranderd. De verhoudingen met collega’s en leidinggevenden kunnen onder druk komen te staan. Het verlenen van zorg aan patiënten en cliënten, de omgang met burgers en het geven van onderwijs aan leerlingen en studenten komen onder spanning te staan. Op allerlei gebied kunnen problemen en vragen ontstaan: geheimhouding, verschoningsrecht, verhouding tot de directie, bevoegdheden, zichtbaarheid in de organisatie, rechtsbescherming, conflicten, machtsongelijkheid, klokkenluidersproblematiek, sociale veiligheid, professionele integriteit, stijl van leidinggeven, uitoefening van druk in het werk, psychosociale preventie.

Tijdens deze trainingsdag worden de verschillende vragen en problemen waarmee de vertrouwens-/klachtenfunctionaris, arbopreventiecoördinator en leidinggevende te maken kan krijgen, uitgebreid toegelicht en besproken. U kunt bovendien uw eigen vragen en praktijksituaties inbrengen en uw ervaringen delen met collega’s.

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn onder meer:

 • problemen en vragen als gevolg van maatregelen in het kader van covid-19
 • uw rol en taken bij pandemie zoals coronacrisis
 • uw bevoegdheden en rechtsbescherming
 • arbowetgeving arbo- en psychosociale preventie
 • professionele integriteit
 • uw verhouding tot directie en collega’s
 • uw positie en zichtbaarheid in de organisatie
 • bespreken van eigen casuïstiek deelnemers

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij de situaties van de deelnemers. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. Deze kunt u vooraf en tijdens de trainingsdag inbrengen.
Aandacht wordt besteed aan de specifieke situatie bij het onderwijs, de (gezondheids)zorg en hulpverlening, de overheidsinstellingen de (semi)profit sectoren. Het wordt altijd gewaardeerd dat de deelnemers uit verschillende werkvelden komen.

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De training wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep
Iedereen die een vertrouwensfunctie vervult (voor medewerkers, studenten/leerlingen, cliënten e.d.), (beleids)adviseurs sociale veiligheid/integriteit/arbo, arbopreventiecoördinatoren, leidinggevenden, leden van klachtencommissies, klachtenfunctionarissen, p&o/hrm-adviseurs, maatschappelijk werkers en andere belangstellenden.
De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg, hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg contact op met Koos de Vlas.